Team@Work е уеб-базирана система за управление на бизнес процеси предназначена да автоматизира и ускори потока на работа в организациите и предприятията.

продължава>

Team@Work  е софтуерен пакет, който осигурява всички необходими инструменти за автоматизирано управление на процеси, изпълнявани от хора (най-критичния ресурс на организациите).

Автоматизацията на системите за управление на процеси по същество е иновативен подход, при който логиката на управлението на процесите, която досега е била в главите на ръководителите, се моделира компютърно по начин, който може да бъде разбран и следван не само от човек, но и от компютърна програма.

продължава>

Team@Work е уеб-базирана система за управление на бизнес процеси предназначена да автоматизира и ускори потока на работа в организациите и предприятията - основно процесите изпълнявани от хора.

продължава>


Team@Work
е  първата българска уеб базирана система за управление на бизнес процеси. Излиза на пазара през 2003 година. Предназначена е да осигури конкурентно предимство на малките и средни предприятия пред големите корпоративни организации с гъвкавостта и адаптивността, които предоставя на управляваните бизнес процеси. Team@Work е предпочитана и от големите компании, пред скъпоструващите и трудно внедрими чуждестранни системи и осигурява безпроблемната работа на крос-функционалните процеси (които преминават границите на отделните функционални бизнес единици, процеси от входа - до изхода или обхващащи различни бизнес организации). Технологиите и архитектурата на системата позволяват лесното й вграждане във всяка бизнес среда.

продължава>


Глобализацията и Интернет направиха пазара изключително конкурентен. Промениха се правилата за правене на бизнес, промени се й самата ИТ индустрия, която обслужва тази промяна.

продължава>


Развитие на продукта във времето- ключови версии.

продължава>

Team@Work притежава уникални функционалност за моделиране на работни процеси, които по-късно се интерпретират от вградена workflow машина и се въвеждат в реално изпълнение от сървъра на системата.

продължава>

  • изграждане на много сложни работни схеми, с множество варианти и взаимно изключващи се сценарии отразяващи натрупаните знания и практики за моделирания процес;
  • вплитане на събитийно зависими и времево зависими логически последователности в една работна схема. Събитийно зависими са дейностите, които изискват завършването на една или повече предходни дейности, преди да бъдат стартирани. Времево зависими са дейностите, които независимо от статуса на предходните дейности, се стартират съблюдавайки точно определено времево разписание;
  • продължава>

Task Manager е модулът, който свързва процесите и хората в системата и осъществява реалните операции на изпълнителите в тяхната ежедневна дейност.

продължава>

Team@Work предоставя на потребителя:
  • общ поглед върху задълженията и ангажиментите му - обобщен списък на всички задачи и ангажименти (настоящи и бъдещи ) за произволен период от време, с бърз достъп до детайлна информация за всеки отделен елемент

    продължава>

Основното предназначение на Team@Work е управлението на процеси, проекти и екипи в реално време. Когато управляваме, ние реално наблюдаваме критични бизнес параметри, следим тенденциите и предприемаме действия когато параметър излезе извън стандартното си отклонение.

продължава>