Съдържание на статията
BPM – близка перспектива и далечни хоризонти
стр.2 - Управлението на бизнес процесите
стр.3 - Системи за управление на бизнес процеси (BPMS)
Всички страници

Системи за управление на бизнес процеси (BPMS)

Основният информационен обект на BPMS е процесът. Това е принципната разлика с класическите бизнес приложения. ERP системите боравят с понятия като „сделка“, „доставка“, „материален запас“, при CRM говорим за „клиент“, „оферта“, „маркетингова кампания“ и т.н. В света на BPM основните понятия са „процес“, „задача“, „поток на изпълнението (workflow)“. Това е изцяло нова „координата“ на мислене, допълваща понятията, свързани с управлението на ресурсите и клиентите. Така както запасът на един артикул в склада представлява текущото състояние на една променлива в ERP, така последователността от дейности (workflow) на един процес представлява текущия начин на работа – схемата на координиране и комуникация между отделните участници в процеса. Както въведената нова стойност на материалния запас в складовата подсистема на ERP става моментално достъпна до всички потребители, така и промяната в потока на изпълнение на даден процес моментално след отразяването и става достъпна за всички участници в процеса – т.е. изпълнението на дадена задача моментално се отразява върху задачите на останалите участници в процеса.

„Обещанията“, които BPMS дават са:
  • Бизнес хората създават, променят, наблюдават и контролират бизнес процесите в реално време и без междинното участие на ИТ специалистите.
  • Участниците в процесите са пряко свързани с тях и ги управляват в реално време. Промяната в състоянието на един процес е толкова лесна, колкото промяната на стойност в корпоративната база данни.
  • Промените се прилагат без забавяне във времето – те стават веднага достъпни за всички останали участници в процеса
  • Координацията на дейностите се осъществява автоматично
Компонентите на една BPMS са:
  • Автоматизация на бизнес процесите
  • Интеграция на отделните бизнес приложения
  • Единно управление на бизнес правила
  • Управление и контрол на бизнес процесите, преминаващи през различни организационни звена и дори извън границите на организацията
  • Еволюционно развитие на системата от процеси, възможност за моделиране, симулация и изследване на бизнес процеси преди тяхното внедряване
  • Наблюдение и контрол на дейностите в реално време

Технологичните изисквания към BPMS водят до необходимостта от разширяване на съществуващата ИТ архитектура. Класическата трислойна архитектура добре позната ни от стандартните бизнес приложения (ERP, CRM) включва слой на данните, слой на бизнес приложенията (бизнес логиката) и презентационен слой. Тази архитектура е недостатъчна в условията на внедряване на система за управление на бизнес процеси. Появява се необходимост от четвърти слой – слой на процесите (workflows), който е независим от останалите, в известен смисъл е „ортогонален“ на тях – т.е. взаимодейства с всеки от останалите три.
Интеграцията на различните бизнес приложения като част от общата стратегия за управление на процесите изисква обособяването на още един, пети слой, който е чисто технологичен – интеграционен слой. В него е разположен софтуерът за интеграция на приложенията. Единствената комуникационна среда достатъчно мощна и гъвкава да посрещне нуждите от светкавично създаване и премахване на връзки и зависимости е Интернет – приложенията трябва да комуникират с потребителите си чрез уеб интерфейси, а помежду си - чрез различните варианти на електронни услуги, базирани върху TCP/IP и HTTP протоколи. Основният език за обмен на информация между приложенията, както и за публикуване на съдържание става XML и различните негови производни езици.

Необходима ли BPMS на вашата организация?

Като ориентир във връзка с този въпрос предлагаме извадка от проучването на Business Process Trends за 2006 г., публикувано на www.bptrends.com (схеми 1-3). Изводите остават за вас.
В следващите броеве на списание CIO темата за управлението на бизнес процесите ще бъде продължена с публикации разглеждащи елементите на системите за управление на бизнес процеси и комбинацията BPM и BI като база за изграждане на модерни информационни системи.

Йордан Николов

Виж оригинала