Съдържание на статията
Управление на бизнес процесите: колко, как, защо?
стр.2 Процеси, в които участват само хора
стр.3 Автоматизирано изпълнение на дейности
стр.4 Законодателство и самоуправление на SOA организираната система
стр.5 Рефлективност-реакция на външни събития
Всички страници

"Законодателство" и "самоуправление" на SOA организираната система. Business Rules Engine (BRE)

За да можем да реализираме сложни, многовариантни процеси трябва да разполагаме с механизъм за избор на различни алтернативи. При задачите, изпълнявани от човек това е самият човек – той избира как да продължи процесът на основата на собствената си преценка. При автоматизираните процеси тази задача се изпълнява от системата за управление на бизнес правила (Business Rules Engine – BRE). Това е втората най-важна част на BPMS (заедно с workflow engine).

Какво представлява

Системата от бизнес правила задава условията за избор между различните алтернативи в един процес. Концептуално всяко бизнес правило представлява някакво логическо условие и действия, следващи при различните резултати от проверката му. Например можем ада имаме правило “Ако един клиент има отпуснат кредит по даден имот, той не може да получи втори”. Или “Ако един клиент не е собственик на даден имот, той не може да поучи кредит”. Това ни дава идея, че можем да автоматизираме и задачата “Потвърди собствеността” като приложим последното правило и ако резултатът е отрицателен (клиентът не е собственик на имота), направо да отидем към отказване на кредит. Също можем да добавим нова автоматизирана задача, която да проверява правилото за втория кредит.

Кога се използва

BRE е необходима винаги, когато изграждаме интегрирана SOA базирана система. Без бизнес правилата не можем да въведем решаваща логика в бизнес процесите, което ни ограничава силно в разработването на автоматизирани бизнес процеси. Самата идея за изваждане на бизнес правилата в отделен слой, извън конкретните приложения, създава огромна гъвкавост при прилагането им. Както знаем, основно качество на BPMS е възможността схемите на бизнес процесите да бъдат променяни в реално време без забавяне и без нужда от допълнително програмиране. Възможността да променяме бизнес правилата в реално време и без промяна на схемата на бизнес процесите дава допълнителна гъвкавост на логическо ниво. В нашия пример ако решим да променим правилото за собствеността върху имота (например да позволим да се иска кредит върху имот, собственост на пряк роднина), ние само ще променим правилото и начина, по който се изчислява, но задачата “Потвърди собствеността” няма да се промени. Всъщност целият процес “няма да разбере”, че правилото е променено.

Необходими инвестиции и IT технологии

Системата за управление на бизнес правилата грубо се състои от две части: дизайнер на правила, където правилата се дефинират и BRE, който прилага правилата по време на изпълнение. Най-често и двете части се “представят пред света” във вид на уеб услуги и са части от BPMS. Нищо допълнително не е необходимо.