Съдържание на статията
BPMS - нови възможности за повишаване ефективността на бизнеса
стр.2 - BPMS и другите системи
стр.3 - Заключение
Всички страници

В заключение ...

Картината на взаимодействие на BPMS с останалите корпоративни информационни системи може да се обобщи така:

  • BPMS и ERP интеграцията е в основата на изграждането на модерната ИТ инфраструктура
  • Някои елементи от CRM служат за инициатори на процеси в системата, а други почти не взаимодействат с BPMS
  • Системите за управление на документи имат поддържащ характер и само в редки случаи могат да заместят BPMS
  • BI - базираните приложения използват BPMS като източник на информация за анализи и прогностика.

Предимства на BPMS

  • Предаване на информация. ВРМS системите дават на ръководството удобни средства за предаване на информация за стратегията на компанията към мениджърите и служителите;
  • Сътрудничество. ВРМS системите стимулират обмена на информация и идеи, както по вертикала (между подразделенията от различни нива), така и по хоризонтала (между подразделения, изпълняващи сходни функции);
  • Гъвкавост. С използването на ВРМS сътрудниците на организацията получават възможност да реагират бързо на възникналите промени. Тъй като получават актуална информация за условията на пазара и за техущия статус на операциите, те могат своевременно да модифицират плановете си и да предприемат адекватни действия;
  • Координация. Технологиите за управление на бизнес процесите повишават производителността на отделните подразделения, които получават възможност да обменят информация и ресурси.

Таблица 1: Фактори, мотивиращи организациите да използват BMPS (източник www.evaluationcentre.com)

Фактор Оценка (от 1 до 5)
Повишаване на ефективността и производителността на труда 4,46
Подобряване качеството на услугите 4,42
Намаляване на оперативните разходи 4,23
Подобряване възможностите на организацията да се адаптира към възникнали промени 4,17
Повишаване прозрачността а поцесите 3,68
Осигуряване на съответствие с изискванията на регулаторните органи 3,32

Йордан Николов