Няма ръководител, който не е разбрал, че от 2000 година насам правенето на бизнес е коренно променено:

 • Моделите и правилата на старата индустриална икономика са престанали да действат или са крайно неефективни.
 • Линейната предсказуемост на икономическото развитие е заменена с експлозивна промяна и хаос, в който трудно се определят тенденциите.
 • Пазарите се променят с неимоверна скорост.
 • Жизненият цикъл на продуктите и технологиите се скъсява с нарастващи темпове.
 • Увеличеният достъп до информация стимулира глобализацията и предизвиква хиперконкуренция.
Задачата за адаптирането на бизнеса към тази нова среда е изключително трудна. Най-големите трудности са свързани с комплексността на средата (неимоверно големия брой взаимно свързани параметри)  и високата степен на несигурност, в която бизнесът оперира - математически нерешима задача поради сложната взаимозависимост на връзките. Какво да се прави тогава?

Реалността ни показва, че в тази среда успешно оперират пъргави технологични фирми, които сполучливо се конкурират с глобалните индустриални компании, печелейки състезанието. Кое е това, с което те печелят ?

Отговорът, който най-често ще намерите е технологиите. От тук тръгва грешката, която бизнес хората интуитивно правят - започват да купуват софтуер от търговски консултанти, целейки да повишат технологичното ниво на бизнеса си. Поради недостатъчните си познания в ИТ и липсата на поглед към еволюцията в тази област, те най-често хвърлят парите си в технологично остарял софтуер, поднесен в лъскава опаковка, добре промотиран или маркетиран. Това може да ви изглежда недопустимо по отношение на технологиите в индустриите, в които оперирате, но съветът ни е да отделите време и да положите усилия да се ориентирате накъде върви ИТ и да разберете защо (източници много - Gartner, Forester reserach, и т.н.). Бизнесът ви няма да може да оперира, ако не разберете икономическите основи на ИТ  и принципите, които движат неговата еволюция, защото бизнесът е ИТ, така както самото ИТ е бизнес. Няма да минете без инвестиции в нови технологии, но преценката за качеството и времето, в което да ги направите са изключително във вашата компетентност.

Промяната, която технологичните компании обаче правят е не само в технологиите, революцията е в концепциите. "Не можем да решим проблемите, като използваме същия начин на мислене, който сме използвали, когато сме ги създавали."(Айнщайн). За да трансформирате бизнеса си и го адаптирате към работа в тази нова динамична среда е необходимо да се научите да го управлявате по нов начин - старите методи просто не работят. Трябва да се научите да фокусирате дейността си,  да  приоритизирате важното пред спешното, да насочите инвестициите в "тънките места" на бизнеса,  ефективно да контролирате ограниченията, да синхронизирате операциите на всички нива и да дирижирате изпълнението, така както диригентът управлява оркестъра си. Ние можем да ви бъдем полезни с познанията си по отношение на съвременните управленски методики, които задълбочено изучаваме, с опита, който сме натрупали прилагайки ги и с възможностите за създаването на софтуерни средства за тяхното реализиране.

За да конкретизираме материята ще посочим най-търсените услуги:

 • анализ и оценка на инвестиционни проекти в областта на софтуера - това, което ни отличава от останалите консултанти са знанията и опита, който имаме по отношение методиките за оценка на нематериални инвестиции и активи.  Ние не само ще ви помогнем да измерите "неизмеримото" в ИТ (нематериалния характер на ИТ е измерим), но ще ви научим как да правите това впоследствие по време на самото изпълнение на проекта, за да контролирате успешното му завършване.
 • стратегическо ИТ планиране - един от основните прерогативи е изграждането на информационната магистрала на предприятието.  За да гарантирате, че бизнесът ви успешно ще оперира в следващите години трябва да подготвите средата, в която вашите информационни системи успешно ще се свържат, ще комуникират и ще обменят данни и информация с останалите бизнес субекти (държава, бизнес организации, останалите ви системи и т.н.). Ако не започнете днес след пет години ще се окажете зад борда.
 • бизнес консултации относно интегрирането на софтуерни приложения - за да запазите инвестициите, които вече сте направили в изключително скъпи софтуерни системи (от които не можете да се откажете и не можете лесно да замените) неминуемо ще трябва направите инвестиции по отношение на тяхното интегриране с останалите системи. Ще трябва да елиминирате дублирането на данните и информацията в различните информационни системи. Ще трябва да автоматизирате процесите на обмен на данни между системите -  системите сами (без човешка намеса) трябва да могат да обменят данни една с друга и да се управляват една друга. Ще трябва да намерите специалисти, които достатъчно добре познават и старите и новите ИТ технологии, за  да решите задачата успешно. Ако не интегрирате системите си е почти невъзможно да устоите на ефективността на конкурентите си. Направено по неправилен начин може да срине бизнеса ви.
 • консултации относно изграждането на системи за управления на бизнес  процеси - една от най-важните характеристики на новите технологични компании е бързата скорост на адаптация към промените в средата. Това се реализира чрез системите за управление на бизнес процеси, които позволяват на бизнес хората да променят процеса на работа и адаптират бизнеса в реално време. Този тип системи се различават значително от стандартните информационни системи (създадени да управляват данни) по отношение на основния обект, който управляват (процеса) и изискват комбинирано познания, както по отношение на новите ИТ технологии, така и по отношение на различните  управленски методики чрез  които бизнесът се управлява, а това знаят да правят малцина.
 • консултантска помощ по отношение прилагането на нови управленски методики - основно в областта на Системното управление, Теория на ограниченията,  “Стройните методи” (Lean), Управлението на критичната верига и т.н.  С наша помощ ще усвоите нови бизнес индикатори (икономически параметри съдържащи в себе си параметъра време), които подпомагат динамичното управление на бизнеса  - пример: скоростта, с която фирмата генерира реализацията на продуктите/услугите си (английският термин е throughput).
 • консултантска помощ по отношение на капитализирането на знанията във фирмите - повишеният оборот на работна сила през последните години (в някои компании в България този оборот надвишава 25 % годишно) е  най-голямата спънка в оперативната дейност на компаниите и е генератор на големи загуби. Прецизирането на съществената информация, която трябва да бъде съхранена в компанията като капитал е трудно решима задача за много ръководители. Процесът на превръщането на информацията в знания също. Можем съществено да помогнем и по отношение на проблемите свързани с обмена на информация между изпълнителите в организацията - работата по формирането на щафетната палка от информация и процесът на предаването й между участниците.
 • и много други.
С наша помощ ще подобрите бизнес уменията си, ще се научите да разбирате и да се ориентирате в ИТ технологиите и най-вече ще усъвършенствате сензорите и интуицията си за работа в динамично променяща се бизнес среда.