Какво е основното предназначение на приложението Designer?
Това е приложението, в което се моделира стауктурата на организацията, логическата последователност на задачите в работните схеми и тяхното разпределение във времето и се дефинират  различни видове разписания, по които автоматично се стартират повтарящи се процедури.
Как да създам линейна последователност от задачи и да стартирам проект?
Ако моделът на схемата не предполага паралелени дейности и не изисква варианти, използвайте само табличния екран на Designer, като въведете в последователен ред задачите. С помощта на командата "Свърши последователно" системата автоматично създава последователността на връзките. Стартирайте изпълнението на новия проект директно от приложението.
Мога ли да изпратя задача за инцидентна дейност?
Да. За целта използвайте специалната команда "Нова задача", с която можете да възложите изпълнението на задача на всеки потребител на системата, като носите отговорност за действията си.

Важно! Правете разлика между изпращането на инцидентна задача към колега и добавянето на нова задача към проект.

За какво служат различните видове връзки?
Различните видове връзки дават възможността за опростено моделиране на сложни работни процеси. Те съдържат голяма част от логиката на процеса - от възможности за избор между няколко взаимно изключващи се алтернативи,  до избор на различни видове опции.
Защо изходните връзки имат параметър време?

Team@Work позволява вплитане на събитийно зависими и времево зависими логически последователности в една работна схема. Времевият параметър на изходна връзка е една от импелементациите на тeзи възможности. Предназначена е да предпазва проекта от прекомерно закъснение. 

Пример: Въвеждате време  от 3 часа в изходящата връзка. Ако задачата завърши успешно за време под 3 часа, всичко е наред; ако обаче след 3-тия час задачата не е завършена  връзката се активира и създава условията за стартиране на последваща задача. Повече подробности ще намерите в документацията на приложението Designer.

Използвайте тази функционалност само в случаи, в които закъснението на конкретни задачи, може да предизвика провал на целия проект. Това не е задължителен параметър на връзката - по подразбиране е празен.

Защо трябва да добавям партньори към организационната структура?

Оказва се, че най-критични по отношение потока на информация са граничните точки - преминаването на границите на отделите или на самата организацията.

По отношение на процесите най-важни се оказват тези, които са свързани с клиенти и доставчици. Затова най-голямо подобрение получаваме, когато автоматизираме и оптимизираме процесите свързани най-вече с нашите клиенти и доставчици.

Един от начините е включването на клиенти и доставчици в процесите на фирмата - тяхното интегриране в критичните процеси. За да управлявате това, е необходимо да ги интегрирате в съответни специализирани отдели на вашата "разширена" организация.

Как мога да дефинирам задача за отдел в работна схема?
Когато въвеждате параметрите на задачата изберете отдел, но не избирайте конкретен изпълнител. Така дефинирана задача в реален режим се изпраща на отдела и ръководителят може персонално да я разпредели или да определи вътрешни правила за работа с такива задачи.
Как мога да дефинирам роля за изпълнител на задача в работна схема?
Ролите за работната схема се определят в "Редактора на схемата". При редактиране на задача, без да избирате отдел, направо щракнете в полето "Изпълнител" и изберете от падащото меню желаната роля.