Team@Work е уеб-базирана система за управление на бизнес процеси предназначена да автоматизира и ускори потока на работа в организациите и предприятията.

Свързването на всички необходими компоненти на работния процес в един пакет и фокусираното им представяне на потребителите правят Team@Work ненадминато софтуерно решение за организационен мениджмънт и контрол на операциите.

Това е система, която слага моделирането и изпълнението на процесите (от входа до изхода) в ръцете на бизнес хората. Позволява създаване, споделяне, редактиране и многократната употреба на процеси. Осигурява автоматизирано управление, мониторинг, контрол и проследимост на операциите.

Team@Work е фокусирана върху дейностите, изпълнявани от хора. Напълно автоматизирано управлява изпълнението на задачи - възлагане, разпределение, проследимост, взимане на решения, отчитане на изпълнението, резултати и т.н. Поддържа управлението на инцидентни дейности и промени в планирани процеси. Осигурява видимост в реално време.

Системата унифицира инструментите за управление на работните процеси и заедно с познати софтуерни инструменти за обработка на информация създава работна среда за електронно управление на организацията - т.н."безхартиен офис".

От бизнес гледна точка Team@Work е солидно, стабилно и мащабируемо решение,  приложимо във всяка организация. Вградената workflow машина осигурява стратегическата технология за организационно управление на бизнес процесите - автоматизацията, ефективността, ускореното време за реaкция и рентабилността на операциите.

Team@Work е приложима както в големи организации и предприятия, така и в малки, географски разпръснати екипи. Позволява интегриране на външни партньори, доставчици и клиенти във важни за организацията процеси и проекти, предоставяйки им работно пространство и функционалности за изпълнение на задачи, нотифициране за различни видове събития и защитен обмен на актуална информация.

 

Системите за управление на бизнес процеси (BPMS) постигат

  • По-ниски оперативни разходи - средно с 62 %
  • По-добра продуктивност - до 73 %
  • По-добро управление на промените - 39 %
  • По-добри комуникации - до 80 %
  • По-бързо вземане на решения - с 68 %
  • Ускоряване на процесите - с 37 %
Източник: списание CIOО, 2006 година